SHARES:

ในหลายๆ ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า MarTech หรือ Marketing Technology เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวางแผนกลยุทธ์ และสร้างความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ ไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SMEs ก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจด้วยเช่นกัน

ซึ่งในปี 2023 มีเครื่องมือ MarTech กว่า 11,038 รายการ เพิ่มขึ้นถึง 11% จากปี 2022 ที่มี 9,932 รายการ จากตัวเลขการเติบโตนี้ แสดงให้เห็นว่า MarTech คือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร

จากการจับมือระหว่าง Content Shifu กับ Hummingbirds Consulting ในการจัดทำ ‘Thailand’s Martech Report 2024’ รายงานที่รวบรวมมุมมองของผู้ใช้งาน Martech จากหลากหลายวงการธุรกิจ และนำมาวิเคราะห์การใช้งาน Martech ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดทำเป็น Martech Report เฉพาะสำหรับประเทศไทย ประจำปี 2024

วันนี้อินไซท์เอรา จะมาแชร์ Key Stats & Insights ที่น่าสนใจจาก Thailand’s Martech Report 2024

จากผลสำรวจ Thailand’s MarTech Report 2024 พบว่า ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการใช้ MarTech ด้านยอดขายเป็นหลัก 88% ถัดมาเป็นด้านประสิทธิภาพในการทำงาน 62% การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 44% และ ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 33%

ซึ่งแตกต่างจากปี 2022 ทำให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน MarTech เปลี่ยนไป และนำ MarTech เข้าไปใช้ในกระบวนการทางการตลาดและการทำงานมากขึ้น 

ในปี 2023 ได้มีการนำเสนอกลยุทธ์ 4Ps of MarTech เพื่อนำเครื่องมือไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ได้เพิ่มอีก 1P ตัวสำคัญ (Extra P) เป็น 5Ps of MarTech

โดย 5Ps of MarTech ขององค์กร ประกอบไปด้วย
1.Planning & Strategy : กลยุทธ์คือรากฐานที่สำคัญ รู้จักตัวเรา รู้จักคู่แข่ง รู้จักกลุ่มเป้าหมาย
2.People : บุคลากรต้องพร้อมลุย มีทักษะความรู้และทัศนคติเชิงบวกกับเทคโนโลยี
3.Process : กระบวนการเป็นระบบ มีระบบชัดเจนว่าส่วนไหนเครื่องมือช่วยได้ ส่วนไหนคนต้องทำ
4.Platform : เครื่องมือต้องตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
5.Pioneer : ทีมนักสำรวจผู้เชี่ยวชาญ แต่งตั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยกำหนดทิศทางขององค์กร 

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเครื่องมือและการใช้งาน MarTech

ในปี 2024 ทำให้เกิดปัจจัยใหม่ขึ้น อย่าง ’Pioneer’ ฟันเฟืองสำคัญในกลยุทธ์ 5Ps of Martech โดย 4Ps แรกยังคงอยู่ดังเดิม สำหรับบทความนี้เราจึงขอโฟกัสที่ Extra P นั่นคือ Pioneer กันค่ะ 

P-Pioneer (ทีมนักสำรวจผู้เชี่ยวชาญ)

ในการจะใช้ MarTech ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยกำหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มองเห็นเทรนด์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนการทำงานขององค์กร
  • ค้นคว้าและผลักดันทักษะของทีม ค้นคว้าเครื่องมือ และวิธีการใหม่ๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ในการทำงานของทีมมากขึ้น

เมื่อนำเครื่องมือ MarTech เข้ามาใช้นั้น ‘Pioneer’ จะเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยใน 3 ด้านสำคัญ เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหลังการใช้งานเครื่องมือ MarTech

1.เข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร ในแง่

  • พฤติกรรมของผู้บริโภค
  • เทรนด์ตลาด
  • ศักยภาพขององค์กร

2.พร้อมสำรวจเครื่องมือ MarTech ที่สามารถตอบโจทย์กลยุทธ์ที่องค์กรมี

  • ตอบโจทย์เรื่องงบประมาณ
  • เข้ากับเครื่องมืออื่นๆ ในองค์กร

3.เป็นแรงผลักดัน ให้ทีมทำงาน

  • มีแรงกระตุ้นและแรงใจ ในการใช้เครื่องมือ Martech ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
MarTech ไม่ใช่ “ไม้กายสิทธิ์” เสกอะไรก็ได้หมด

การมีเครื่องมือหรือ Automation ใดๆ ไม่ได้เสกหรือการันตีความสำเร็จของธุรกิจได้ เพราะต่อให้มีเครื่องมือที่ล้ำขนาดไหน แต่ถ้าองค์กรไม่มีจุดมุ่งหมายหรือกลยุทธ์ในการใช้อย่างชัดเจน ประกอบกับผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ = ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงและได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง 

และนี้เป็นเพียงข้อมูลที่น่าสนใจส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาภายใน Martech Report เล่มนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับบริษัท MarTech บริษัทที่ปรึกษาทางการตลาด รวมถึงหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่ใช้ MarTech เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาด
 
ในฐานะที่ ‘อินไซท์เอรา’ เป็นผู้ให้บริการ Marketing Technology (Martech) แบบครบวงจร
เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยได้มี Insight สำคัญ นำทางวงการ Martech ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต ตามความตั้งใจของผู้จัดทำที่ต้องการให้รายงานเล่มนี้เป็น Industry Benchmarks เพื่อให้บริษัท MarTech และบริษัทที่ปรึกษา สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำการตลาดและธุรกิจได้
 

ทุกท่านสามารถ Download Thailand’s Martech Report 2024 ได้ที่ https://contentshifu.com/resource/thailands-martech-report-2024 

 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]