SHARES:
ยิ่งกว่าการเข้าใจลูกค้า คือการวิเคราะห์และต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดียิ่งกว่าเดิม!

เพราะ DOM ถูกพัฒนาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบน Social Network พร้อมประมวลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจ โดยแสดงผลข้อมูลแบบเข้าใจง่าย นำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้ทันที

» Voice of Customers 
เข้าใจความต้องการของลูกค้า และตลาดได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว
 
» Competitor’s Analytics 
ติดตามความเคลื่อนไหว และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง
 
» Influencer Analysis 
ค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์
 
» Feedback Insight 
รู้กระแสตอบรับของธุรกิจครบทุกมิติ ทั้งด้านบวกและลบ
 
» Real-Time Incident 
ตรวจจับประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ของธุรกิจคุณและคู่แข่ง
 
» Catch Up on Social Trends 
ตามทุกกระแสความนิยม วางกลยุทธ์ได้แม่นยำก่อนใคร
 
 
DOM จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดและตรงจุด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
รู้ Social Movement ในทุกตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
รู้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ พร้อมติดตามผลตอบรับได้แบบ Real-Time
 
 
เพราะการมี Insight ที่ดี Insight ที่ใช่ มีชัยไปกว่าครึ่ง!

 

สนใจทดลองใช้ DOM หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.insightera.co.th/dom/

 
 

✓ The right insight at your fingertips.

—————

“InsightEra” ผู้ให้บริการ MarTech แบบครบวงจร

สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม
https://www.insightera.co.th/contact-us/
Email : [email protected]